U bent hier: Home > Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Voor alle geschillen in verband met deze offerte of overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn onderhavige voorwaarden van toepassing op al onze offertes, verkopen en leveringen, met uitsluiting van enige andere voorwaarden uitgaande van de koper.
 3. Tenzij zij beschikken over een uitdrukkelijke schriftelijke volmacht zijn onze vertegenwoordigers niet gemachtigd om onze firma te binden of betaling te ontvangen. De (offertes?) verkopen en kwijtschriften moeten ondertekend zijn door 2 bestuurders of hun gevolmachtigden.
 4. Alle offertes zijn vrijblijvend. Ingeval van prijsverhoging tussen de datum van bestelling en deze van levering, zal de nieuwe prijs, toepasselijk op het ogenblik van de levering, verschuldigd zijn.
 5. De vermelde leveringstermijn geldt slechts ten indicatieve titel. In afwijking van artikel 1610 en 1611 B.W. zal een overschrijding van deze termijn in geen geval recht geven op schadevergoeding noch leiden tot de ontbinding van de overeenkomst.
 6. Zelfs indien de transportkosten bij afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst te onzen laste vallen, reizen onze goederen steeds voor risico van de koper.
 7. lk leveringstekort of zichtbaar gebrek moet bij de levering tegensprekelijk en in aanwezigheid van de vervoerder of zijn gevolmachtigde schriftelijk vastgesteld worden door voorbehoud te maken op de vrachtbrief en dient de verkoper op straffe van verval binnen de 6 kalenderdagen vanaf de datum van levering per aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Bij afhaling op het bedrijf van de verkoper dient aan de verkoper elke klacht aangaande een leveringstekort of een zichtbaar gebrek op straffe van verval binnen de 6 kalenderdagen vanaf de datum van afhaling per aangetekend schrijven medegedeeld worden. De waarborg voor verborgen gebreken is beperkt tot 21 kalenderdagen vanaf de dag waarop de goederen geleverd zijn of afgenomen hadden moeten worden. Alle desbetreffende klachten dienen de verkoper op straffe van verval binnen de 6 dagen vanaf de vaststelling per aangetekend schrijven meegedeeld te worden en dienen in ieder geval geformuleerd binnen een termijn van 27 kalenderdagen vanaf de dag van levering. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze kortere termijn te worden meegedeeld. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer de koper de goederen reeds heeft bewerkt, verwerkt, verbruikt of doorgeleverd. Op de koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper werden geleverd. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zal de verkoper de keuze hebben de geleverde goederen te vervangen of te herstellen. Elke andere schadevergoeding wordt uitgesloten. Klachten van welke aard ook schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.
 8. In geval van overmacht heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding.
 9. Al onze facturen zijn, behoudens schriftelijk andersluidend beding, contant betaalbaar zonder aftrek en korting op onze maatschappelijke zetel te Grobbendonk. Verrekening met enige vordering op de verkoper is uitgesloten. Klachten aangaande de factuur dienen op straffe van verval te geschieden bij aangetekend schrijven binnen de 6 kalenderdagen volgend op de datum van de factuur. Elk niet op de vervaldag betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met een interest van 1% per maand. In geval van niet betaling van de factuur op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met 20%, met een minimum van 100,00 euro, ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding. Elke laattijdige betaling geeft aan de verkoper het recht om elk lopend doch niet uitgevoerd contract op te schorten of te ontbinden zonder dat de verkoper hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is. Elk verschuldigd, zelfs niet vervallen bedrag, wordt in dit geval onmiddellijk opeisbaar.
 10. Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat pas op de koper over nadat deze de prijs ervan volledig heeft betaald en nadat de koper aan alle uit deze levering voortvloeiende verbintenissen heeft voldaan. Bij niet-tijdige betaling heeft de verkoper het recht, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen, de verkochte goederen terug te nemen zonder dat enigerlei ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. 
 11. Faillissement, vereffening, verzoek tot gerechtelijk akkoord, staat van staking van betaling, aanvraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord van de koper, heeft tot gevolg dat alle facturen onmiddellijk opeisbaar worden. In dat geval heeft de verkoper het recht om elk lopend doch niet uitgevoerd contract op te schorten of te verbreken zonder dat de verkoper hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is. 
 12. Onverminderd de toepassing van andere bedingen van deze algemene voorwaarden, heeft de verkoper het recht de koop als van rechtswege ontbonden te beschouwen ingeval van gehele of gedeeltelijk niet-uitvoering door de koper van zijn verbintenissen en zo hieraan binnen 6 dagen na aanmaning niet is voldaan. In alle gevallen van ontbinding lastens de koper is deze een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de koopprijs verschuldigd, onverminderd het recht van de verkoper om daarboven de vergoeding te vorderen van elke andere bijkomende schade en de betaling van de nog te maken kosten om de goederen weer in het bezit van de verkoper te krijgen en/of opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.